Закони

Закон за Безбедност при работа

Закон за изменување и дополнување на законот за безбедност и заштита при работа, Основен текс 2007
Закон за изменување и дополнување на законот за безбедност и заштита при работа, 2011
Закон за изменување и дополнување на законот за безбедност и заштита при работа, Прва измена
Закон за изменување и дополнување на законот за безбедност и заштита при работа, Прва измена 2013
Закон за изменување и дополнување на законот за безбедност и заштита при работа, Втора измена 2013
Закон за изменување и дополнување на законот за безбедност и заштита при работа, Трета измена 2013
Закон за изменување и дополнување на законот за безбедност и заштита при работа, Четврта измена 2013
Закон за изменување и дополнување на законот за безбедност и заштита при работа, Измена 2014
Закон за изменување и дополнување на законот за безбедност и заштита при работа, Втора измена 2015
Закон за изменување и дополнување на законот за безбедност и заштита при работа, Трета измена 2015
Закон за изменување и дополнување на законот за безбедност и заштита при работа, Прва измена 2015
Одлука на уставен суд за Законот за изменување и дополнување на законот за безбедност и заштита при работа, 2010
Одлука на уставен суд за Законот за изменување и дополнување на законот за безбедност и заштита при работа, 2011
Одлука на уставен суд за Законот за изменување и дополнување на законот за безбедност и заштита при работа, 2012

Закон за внатрешни работи

Закон за здравствена заштита

Закон за Пензиско и инвалидско осигурување