Совет на “СПЕЦИЈАЛНИ ПОЛИЦИСКИ ЕДИНИЦИ”

Горан Андоновски – Член на Претседателството на
МПС од Советот на МПС „СПЕЦИЈАЛНИ ПОЛИЦИСКИ СИЛИ“

Датум и место на раѓање: 05.08.1974 год. во Велес

Место на живеење: Велес

Завршено образование:Висока стручна подготовка; Правен факултет “Јустиниан Први – Скопје”;

Работно место: Командир на чета – ЕБР

Од кога е член на МПС: 1995 год

    Синдикална кариера:

  • Од 2005 год. до 2017 год. – Претседател на Основна организација на МПС “ЕБР и Резервен состав”
  • Од 2017 год. – До 2018 год. Претседател на Советот на МПС „ЦПС“
  • Од 2018 год. – Помошник на генералниот секретар на МПС

    Претседатели на основни организации во Советот на МПС „СПЕЦИЈАЛНИ ПОЛИЦИСКИ СИЛИ“

  • Основна организација на МПС „ЕСЗ“ – Блажо Димитриев
  • Основна организација на МПС „ЕБР и Резервен состав“ – Небојша Костоски
  • Основна организација на МПС „Мобилни единици, Хеликоптерско одделение и ЕСК“ – Горанче Стојановски