Совет на МПС “УБК”

Горанчо Јовановски – Помошник на генералниот секретар на МПС и
Претседател на советот на МПС „УБК“

Датум и место на раѓање: 02.02.1968 год. во Скопје

Место на живеење: Скопје

Завршено образование:Висока стручна подготовка;
Правен факултет „Јустинијан Први“ – Скопје

Работно место: Инспектор во МВР на РМ

Од кога е член на МПС: 1994 год

  Синдикална кариера:

 • Од 2010 год. до 2015 год. – Претседател на Основна организација
 • Од 2015 год. – Член на Претседателството на МПС
 • Од 2015 год. До 2018 год. – Претседател на советот на МПС “УБК”
 • Од 2018 год. – Помошник на генералниот секретар на МПС и Претседател на советот на МПС “УБК”

  Претседатели на основни организации во Советот на МПС „УБК“

 • Основна организација на МПС „УБК 1 “ – Стојче Николоски
 • Основна организација на МПС „УБК 2 “ – Мирче Мицевски
 • Основна организација на МПС „УБК 3 “ – Тони Ангелов