Совет на МПС “УБК”

Горанчо Јовановски – Претседател на советот на МПС „УБК“

Датум и место на раѓање: 02.02.1968 год. во Скопје

Место на живеење: Скопје

Завршено образование:Висока стручна подготовка;
Правен факултет „Јустинијан Први“ – Скопје

Работно место: Инспектор во МВР на РМ

Од кога е член на МПС: 1994 год

    Синдикална кариера:

  • Од 2010 год. до 2015 год. – Претседател на Основна организација
  • Од 2015 год. – Член на Претседателството на МПС
  • Од 2015 год. – Претседател на советот на МПС “УБК”

    Претседатели на основни организации во Советот на МПС „УБК“

  • Основна организација на МПС „УБК 1 “ – Стојче Николоски
  • Основна организација на МПС „УБК 2 “ – Мирче Мицевски
  • Основна организација на МПС „УБК 3 “ – Тони Ангелов