Правилници на МПС

Правилник за финансирање и финансиско работење на основните организации и советите на Македонскиот полициски синдикат
Погледни
Зачувај

Правилник за исплата на трошоци за дневници, превоз, други видови трошоци и надоместоци
Погледни
Зачувај

Измени и дополнувања на Правилник за исплата на трошоци за дневници, превоз, други видови трошоци и надоместоци – прва измена
Погледни
Зачувај

Измени и дополнувања на Правилник за исплата на трошоци за дневници, превоз, други видови трошоци и надоместоци – втора измена
Погледни
Зачувај

Правилник за начинот и постапката за набавки во МПС
Погледни
Зачувај

Измена и дополнување на Правилник за начинот и постапката за набавки во МПС – прва измена
Погледни
Зачувај

Деловник за работа на Централниот совет на Македонскиот полициски синдикат
Погледни
Зачувај

Деловник за работа на Претседателството на Македонскиот полициски синдикат
Погледни
Зачувај

Правилник за избори во МПС
Погледни
Зачувај

Правилник за начинот на информирање во рамките на МПС и кон јавноста
Погледни
Зачувај

Правилник за орагнизирање и работа на Секцијата на жени при МПС
Погледни
Зачувај

Правилник за организирање и работа на Секцијата на млади при МПС
Погледни
Зачувај

Правилник за работа на Фондот за солидарност на МПС
Погледни
Зачувај

Правилник за распределба на објектите за одмор и рекреација при МВР на РМ
Погледни
Зачувај