Секција на млади при МПС

Бојан Петровски – Претседател на Секција на Млади при МПС

Датум и место на раѓање: 23.10.1980 год. во Скопје

Место на живеење: Скопје

Завршено образование:Висока стручна подготовка;
Воена Академија – Скопје

Работно место: Главен инспектор – ЕБР

Од кога е член на МПС: 2005 год

  Синдикална кариера:

 • Од 2009 год. до 2015 год. – Член на Собрание на СМ при МПС
 • Од 2015 год. – Претседател на СМ при МПС

  Членови на Собранието на Секцијата на млади при МПС

 • Еврен Адемовски – Совет на МПС „МВР“
 • Љубинка Миленковска – Совет на МПС „БЈБ“
 • – Совет на МПС „ЦПС“
 • Митко Груевски – Совет на МПС „Скопје“
 • – Совет на МПС „Скопје“ тел:
 • Ивица Јовановиќ – Совет на МПС „Велес“
 • Анета Станоевска – Совет на МПС „Куманово“
 • Александра Трајанова – Совет на МПС „Струмица“
 • Ивана Арсова – Совет на МПС „Штип“
 • – Совет на МПС „Тетово“
 • Јетмир Реџепи – Совет на МПС „Охрид“
 • Христијан Стојаноски – Совет на МПС „Битола“
 • Ангелина Стаматова – Совет на МПС „РЦ за ГР Север“
 • Златко Богоески – Совет на МПС „РЦ за ГР Запад“
 • Александар Димовски – Совет на МПС „РЦ за ГР Југ“
 • Влатко Ситновски – Совет на МПС „РЦ за ГР Исток“