Стручна служба

  • Деловен секретар – Диана Јованова тел: 075 479 – 026 / 02 31 23 229
    / d_jovanova@mps.mk
  • Референт за финансиско работење – Анета Ангелова