Надзорен одбор

Членови на Надзорен одбор

    Членови

  • Зоран Јакопетрески
  • Александер Павлов
  • Џафер Ајети
  • Заменици членови

  • Ивица Јовановиќ
  • Даниела Делева Мојсеев
  • Наташа Далакчиева