Извршно биро

    Членови на Извршното биро

  • Златко Цветковски – Генерален секретар на МПС
  • Вулнет Поцеста – Заменик генерален секретар на МПС
  • Бојан Величковски – Помошник на генералниот секретар на МПС
  • Киро Трајковски – Помошник на генералниот секретар на МПС и Претседател на Советот на МПС “РЦ за ГР Север”
  • Борче Грујоски – Помошник на генералниот секретар на МПС и Претседател на Советот на МПС “Скопје”
  • Сашо Мирчески – Помошник на генералниот секретар на МПС и Претседател на Советот на МПС “Битола”
  • Маријан Кицев – Помошник на генералниот секретар на МПС и Претседател на Советот на МПС “Велес”