Совет на МПС “РЦ за ГР Север”

Киро Трајковски – Претседател на Советот на
МПС „РЦ за ГР – Север“ и Помошник на генералниот секретар на МПС

Датум и место на раѓање: 14.07.1978 год. во Скопје

Место на живеење: Скопје

Завршено образование:Висока стручна подготовка;
Факултет за безбедност – Скопје

Работно место: Самостоен инспектор во РЦ за ГР „Север“

Од кога е член на МПС: 2008 год

  Синдикална кариера:

 • Од 2012 год. до 2013 год. – Член на Собрание на СМ при МПС
 • Од 2013 год. до 2015 год. – Претседател на СМ при МПС
 • Од 2015 год. – Претседател на Советот на МПС „РЦ за ГР – Север“
 • Од 2017 год. – Помошник на генералниот секретар на МПС

Љупчо Божиновски – Член на претседателството на
МПС „РЦ за ГР – Север“

Датум и место на раѓање: Наскоро

Место на живеење:Наскоро

Завршено образование:Наскоро

Работно место: Наскоро

Од кога е член на МПС: 2008 год

  Синдикална кариера:

 • Наскоро

  Контакт

 • наскоро

  Претседатели на основни организации во Советот на МПС „РЦ за ГР Север“

 • Основна организација на МПС „РЦ за ГР Север 1“ – Трајанчо Донев
 • Основна организација на МПС „РЦ за ГР Север 2“ – Оливер Јаќимовиќ
 • Основна организација на МПС „РЦ за ГР Север 3“ – Љупчо Божиновски
 • Основна организација на МПС „РЦ за ГР Север 4“ – Живко Милошевски
 • Основна организација на МПС „РЦ за ГР Север 5“ – Славчо Здравковски