Совет на МПС “Штип”

Марјанчо Милев – Претседател на Советот
на МПС „Штип“

Датум и место на раѓање: 19.08.1969 год. во Штип

Место на живеење: Штип

Завршено образование:Средна стручна подготовка;
Средно полициско училиште – Скопје

Работно место: Дежурен полицаец во ПС од ОН „Штип“

Од кога е член на МПС: 1993 год

  Синдикална кариера:

 • Од 1994 год. до 1998 год. – Повереник во Синдикална подружница на ПС од ОН „Штип“
 • Од 1998 год. до 2010 год. – Претседател на Основна организација „Штип“
 • Од 2010 год. – Претседател на Советот на МПС „Штип“

  Претседатели на основни организации во Советот на МПС „Штип“

 • Основна организација на МПС „Штип“ – Сашо Ристовски
 • Основна организација на МПС „Кочани“ – Кристина Јованова
 • Основна организација на МПС „Виница“ – Владо Велков
 • Основна организација на МПС „Делчево“ – Марјан Јовановски
 • Основна организација на МПС „Берово“ – Дејан Буровски
 • Основна организација на МПС „Свети Николе“ – Стојанче Петровски
 • Основна организација на МПС „Пробиштип“ – Венцо Јордев