Совет на МПС “Струмица”

Аница Гугуљанова – Претседател на Советот
на МПС „Струмица“

Датум и место на раѓање: 25.12.1978 год. во Струмица

Место на живеење: Струмица

Завршено образование:Висока стручна подготовка;
Филозофски факултет – „Институт за одбрана“ – Скопје

Работно место: Самостоен инспектор во СВР – Струмица

Од кога е член на МПС: 2002 год

  Синдикална кариера:

 • Од 2002 год. до 2006 год. – Повереник во Синдикална подружница
 • Од 2007 год. до 2011 год. Претседател на Основна организација на МПС „Струмица“
 • Од 2011 год. – Претседател на Советот на МПС „Струмица“

  Претседатели на основни организации во Советот на МПС „Струмица“

 • Основна организација на МПС „Струмица“ – Васил Тодоров
 • Основна организација на МПС „Гевгелија“ – Тања Ѓореска
 • Основна организација на МПС „Радовиш“ – Октај Готак
 • Основна организација на МПС „Валандово“ – Ванчо Крапевски