Совет на МПС “Велес”

Марјан Кицев – Претседател на Советот на МПС „Велес“ и
Помошник на генералниот секретар на МПС

Датум и место на раѓање: 08.03.1975 год. во Кавадарци

Место на живеење: Кавадарци

Завршено образование: Доктор по кривично право и криминологија;
Правен факултет „Јустинијан Први“ – Скопје

Работно место: Инспектор во НК за КР „Кавадарци“

Од кога е член на МПС: 1993 год.

    Синдикална кариера:

  • Од 2005 год. до 2016 год. – Претседател на Основна организација на МПС „Кавадарци“
  • Од 2016 год. – Претседател на Советот на МПС „Велес“
  • Од 2018 год. – Помошник на генералниот секретар на МПС

    Претседатели на основни организации во Советот на МПС „Велес“

  • Основна организација на МПС „Велес“ – Енис Тутиќ
  • Основна организација на МПС „Неготино“ – Трајче Цветков
  • Основна организација на МПС „Кавадарци“ – Горан Ѓелов