Совет на МПС “Битола”

Горан Петрески – Претседател на Советот на МПС „Битола“

        

Датум и место на раѓање: 28.09.1974 год. во Прилеп

Место на живеење: Прилеп

Завршено образование:Средна стручна подготовка;
Средно полициско училиште – Скопје

Работно место: Ракувач со материјално технички средства во ПС од ОН „Прилеп“

Од кога е член на МПС: 1994 год

  Синдикална кариера:

 • Од 2004 год. до 2006 год. – Повереник во Синдикална подружница на ПС од ОН „Прилеп“
 • Од 2006 год. до 2010 год. – Претседател на Советот на МПС „Прилеп“
 • Од 2010 год. – Член на Претседателството на МПС од Советот на МПС „Битола“

Горанче Мицевски – Потпрецедател на Советот на МПС „Битола“

Датум и место на раѓање:

Место на живеење:

Завршено образование:

Работно место:

Од кога е член на МПС:

  Синдикална кариера:

  Контакт

  Претседатели на основни организации во Советот на МПС „Битола“

 • Основна организација на МПС „Битола“ – Цане Талевски
 • Основна организација на МПС „Прилеп“ – Ирена Николоска
 • Основна организација на МПС „Крушево“ – Живко Иваноски
 • Основна организација на МПС „Македонски Брод“ – Љупчо Синадиноски
 • Основна организација на МПС „Ресен“ – Коста Узуновски
 • Основна организација на МПС „Демир Хисар“ – Бенито Јошевски