Совет на МПС “Битола”

Сашо Мирчески – Претседател на Советот на МПС „Битола“ и
Помошник на генералниот секретар на МПС

Датум и место на раѓање: 15.09.1974 год. во Битола

Место на живеење: Битола

Завршено образование: Висока стручна подготовка;
Факултет за безбедност – Скопје

Работно место: Главен инспектор во СВР – Битола

Од кога е член на МПС: 2004 год

  Синдикална кариера:

 • Од 2007 год. до 2012 год. – Член на Собранието на СМ при МПС
 • Од 2012 год. до 2014 год. – Претседател на Основна организација на МПС „Битола“
 • Од 2014 год. – Претседател на Советот на МПС „Битола“
 • Од 2017 год. – Помошник на генералниот секретар на МПС

Горан Петрески – Член на Претседателството на
МПС од Советот на МПС „Битола“

        

Датум и место на раѓање: 28.09.1974 год. во Прилеп

Место на живеење: Прилеп

Завршено образование:Средна стручна подготовка;
Средно полициско училиште – Скопје

Работно место: Ракувач со материјално технички средства во ПС од ОН „Прилеп“

Од кога е член на МПС: 1994 год

  Синдикална кариера:

 • Од 2004 год. до 2006 год. – Повереник во Синдикална подружница на ПС од ОН „Прилеп“
 • Од 2006 год. до 2010 год. – Претседател на Советот на МПС „Прилеп“
 • Од 2010 год. – Член на Претседателството на МПС од Советот на МПС „Битола“

  Претседатели на основни организации во Советот на МПС „Битола“

 • Основна организација на МПС „Битола“ – Цане Талевски
 • Основна организација на МПС „Прилеп“ – Ирена Николоска
 • Основна организација на МПС „Крушево“ – Живко Иваноски
 • Основна организација на МПС „Македонски Брод“ – Љупчо Синадиноски
 • Основна организација на МПС „Ресен“ – Јован Ивановски
 • Основна организација на МПС „Демир Хисар“ –