Совет на МПС “Охрид”

Деспина Рапешовска – Претседател на Советот
на МПС „Охрид“

Датум и место на раѓање: 14.10.1970 год. во Охрид

Место на живеење: Охрид

Завршено образование: Средна стручна подготовка;
Средно училиште – Охрид

Работно место: Дежурен полицаец во ПС од ОН „Охрид“

Од кога е член на МПС: 1992 год

  Синдикална кариера:

 • Од 2009 год. до 2013 год. – Член на Собранието на СЖ при МПС
 • Од 2013 год. 2015 год. – Претседател на Основна организација на МПС „Охрид“
 • Од 2015 год. – Претседател на Советот на МПС „Охрид“

  Претседатели на основни организации во Советот на МПС „Охрид“

 • Основна организација на МПС „Охрид“ – Ѓоко Илоски
 • Основна организација на МПС „Струга“ – Јаковче Шопоски
 • Основна организација на МПС „Кичево“ – Бесник Зендели
 • Основна организација на МПС „Дебар“ – Дончо Танески