Совет на МПС “Тетово”

Орце Смилевски – Претседател на Советот на МПС „Тетово“

Датум и место на раѓање: 16.04.1976 год. во Тетово – Брвеница

Место на живеење: Тетово – Брвеница

Завршено образование: Висока стручна подготовка;
Факултет за безбедност – Скопје

Работно место: Самостоен инспектор во СВР – Тетово

Од кога е член на МПС: 2000 год

  Синдикална кариера:

 • Од 2010 год. до 2013 год. – Претседател на Основна организација на МПС „Тетово“
 • Од 2014 год. – Претседател на Советот на МПС „Тетово“

Муаметали Алиу – Член на Претседателството на
МПС од Советот на МПС „Тетово“

        

Датум и место на раѓање: 17.12.1988 год. во Гостивар

Место на живеење: Гостивар

Завршено образование:Висока стручна подготовка;
Правен факултет – Државен универзитет Тетово

Работно место: Полицаец во ПС од ОН „Гостивар“

Од кога е член на МПС: 2008 год.

  Синдикална кариера:

 • Од 2009 год. – Член на собранието на СМ при МПС од Советот на МПС „Тетово“
 • Од 2018 год. – Заменик Претседател на Советот на МПС „Тетово“

  Претседатели на основни организации во Советот на МПС „Битола“

 • Основна организација на МПС „Тетово – УПС“ – Перо Маџоски
 • Основна организација на МПС „Тетово“ – Мирче Савески
 • Основна организација на МПС „Гостивар – УПС“ – Игор Јовановски
 • Основна организација на МПС „Гостивар“ – Борче Божиновски