Совет на МПС “Скопје”

Борче Грујоски – Претседател на Советот на МПС „Скопје“
и Помошник на генералнот секретар на МПС

Датум и место на раѓање: 22.10.1979 год. во Скопје

Место на живеење: Скопје

Завршено образование: Висока стручна подготовка;
Факултет за безбедност – Скопје

Работно место: Главен инспектор во СВР – Скопје

Од кога е член на МПС: 1998 год

  Синдикална кариера:

 • Од 2010 год. до 2013 год. – Претседател на Основна организација на МПС „ПС за БПС“
 • Од 2013 год. до 2014 год. – Претседател на Основна организација на МПС „ЕБПС“
 • Од 2014 год. – Член на Претседателството на МПС од Советот на МПС „Скопје“
 • Од 2017 год. – Претседател на Советот на МПС „Скопје“

Драган Саздовски – Член на Претседателството на МПС од советот на МПС „Скопје“

        

Датум и место на раѓање: 31.10.1978 год. во Скопје

Место на живеење: Скопје

Завршено образование: Висока стручна подготовка;
Педагошки факултет – Скопје

Работно место: Главен инспектор во СВР – Скопје – ЕНК – ОНК

Од кога е член на МПС: 1997 год

  Синдикална кариера:

 • Од 2013 год. до 2014 год. – Претседател на Синдикална подружница на МПС “ЕНК”
 • Од 2014 год. до 2017 год. – Претседател на Основна организација на МПС „ЕКР“
 • Од 2017 год. – Член на Претседателството на МПС од Советот на МПС „Скопје“

Љуљзим Врановци – Член на Претседателството на МПС од советот на МПС „Скопје“

        

Датум и место на раѓање:

Место на живеење:

Завршено образование:

Работно место:

Од кога е член на МПС:

  Синдикална кариера:

  Контакт

  Претседатели на основни организации во Советот на МПС „Скопје“

 • Основна организација на МПС при „СВР Скопје – седиште“ – Александар Стојановски
 • Основна организација на МПС за „КР“ – Златко Дуковски
 • Основна организација на МПС при „ЕБПС“ – Мемедали Муаремов
 • Основна организација на МПС при „ПС од ОН Центар“ – Ивица Ангеловски
 • Основна организација на МПС при „ПС од ОН Бит Пазар“ – Дугаџин Каштањева
 • Основна организација на МПС при „ПС од ОН Кисела Вода“ – Благоја Стојановски
 • Основна организација на МПС при „ПС од ОН Драчево“ – Бобан Димишковски
 • Основна организација на МПС при „ПС од ОН Карпош“ – Елеонора Цветановска
 • Основна организација на МПС при „ПС од ОН Ѓорче Петров“ – Горанчо Јаневски
 • Основна организација на МПС при „ПС од ОН Гази Баба“ – Оливер Дукадиновски
 • Основна организација на МПС при „ПС од ОН Чаир“ – Виктор Златановски
 • Основна организација на МПС при „ПС од ОН Аеродром“ – Тони Петровски
 • Основна организација на МПС при „ЕПОИ – Алфа“ – Александар Апостоловски
 • Основна организација при „ЕЈРМ“ – Борче Паговски