Совет на МПС “ЦПС”

Валентина В’чкова – Претседател на
Советот на МПС „ЦПС“

Датум и место на раѓање: 12.08.1969 год. во Скопје

Место на живеење: Скопје

Завршено образование: Магистер по безбедност;
Филоѕофски факултет – Скопје – УКИМ

Работно место: Главен инспектор – СОДКПОПЗОВ

Од кога е член на МПС: 1992 год

  Синдикална кариера:

 • Од 2014 год. до 2017 год. – Член на Собрание на СЖ при МПС
 • Од 2017 год. – Претседател на Советот на МПС „ЦПС“

Горан Андоновски – Член на Претседателството на
МПС од Советот на МПС „ЦПС“

Датум и место на раѓање: 05.08.1974 год. во Велес

Место на живеење: Велес

Завршено образование:Висока стручна подготовка; Правен факултет “Јустиниан Први – Скопје”;

Работно место: Командир на чета – ЕБР

Од кога е член на МПС: 1995 год

  Синдикална кариера:

 • Од 2005 год. до 2017 год. – Претседател на Основна организација на МПС “ЕБР и Резервен состав”
 • Од 2017 год. – Член на Претседателството на МПС од Советот на МПС “ЦПС”

  Претседатели на основни организации во Советот на МПС „ЦПС“

 • Основна организација на МПС „ЕСЗ“ – Блажо Димитриев
 • Основна организација на МПС „ЕБР и Резервен состав“ – Небојша Костоски
 • Основна организација на МПС „Оддел за обезбедување“ – Сашо Јовановски
 • Основна организација на МПС „НФОО и ДКП“ – Сашко Ташуров
 • Основна организација на МПС „Мобилни единици, Хеликоптерско одделение и ЕСК“ – Горанче Стојановски