Совет на МПС “ОЗОЛО”

Валентина В’чкова – Помошник на генералниот секретар на МПС и
Претседател на Советот на МПС „ОЗОЛО“

Датум и место на раѓање: 12.08.1969 год. во Скопје

Место на живеење: Скопје

Завршено образование: Магистер по безбедност;
Филоѕофски факултет – Скопје – УКИМ

Работно место: Главен инспектор – СОДКПОПЗОВ

Од кога е член на МПС: 1992 год

  Синдикална кариера:

 • Од 2014 год. до 2017 год. – Член на Собрание на СЖ при МПС
 • Од 2017 год. – Претседател на Советот на МПС „ЦПС“

Сашо Јовановски – Член на Претседателството на
МПС од Советот на МПС „ОЗОЛО“

Датум и место на раѓање: Наскоро

Место на живеење: Наскоро

Завршено образование:Наскоро

Работно место: Наскоро

Од кога е член на МПС: Наскоро

  Синдикална кариера:

  Контакт

  Претседатели на основни организации во Советот на МПС „ОЗОЛО“

 • Основна организација на МПС „Обезбедување на останати објекти“ – Сашо Јовановски
 • Основна организација на МПС „НФОО и ДКП“ – Сашко Ташуров
 • Основна организација на МПС „БАЗА“ –