Совет на МПС “МВР”

Афродита Денковска – Претседател на Советот на МПС „МВР“

Датум и место на раѓање: 20.01.1974 год. во Куманово

Место на живеење: Куманово

Завршено образование: Магистер по безбедност и финансиска контрола;
Факултет за безбедност – Скопје – УКЛО

Работно место: Главен советник за организирање и спроведување на буџет – ОФП

Од кога е член на МПС: 2010 год

    Синдикална кариера:

  • Од 2010 год. до 2017 год. – Член на Собрание на СЖ при МПС
  • Од 2017 год. – Претседател на Советот на МПС „МВР“

    Претседатели на основни организации во Советот на МПС „МВР“

  • Основна организација на МПС „Оддел за ФМТЛР“ – Розан Тодевски
  • Основна организација на МПС „Информатика и телекомуникации“ – Еврем Адемоски
  • Основна организација на МПС „Оддел за ГР“ – Славица Михајловска
  • Основна организација на МПС „Кабинет“ – Љупчо Стојановски