Совет на МПС “БЈБ”

Зоран Кузманоски – Претседател на Советот на МПС „БЈБ“ и Помошник на генералниот секретар на МПС

Датум и место на раѓање: 20.07.1978 год. во Скопје

Место на живеење: Скопје

Завршено образование: Висока стручна подготовка;
Воена Академија „Михајло Апостолски“ – Скопје

Работно место: Главен инспектор во ОПЧИИ – ОСОСК

Од кога е член на МПС: 2005 год.

  Синдикална кариера:

 • Од 2007 год. до 2015 год. – Член на Собранието на Секцијата на млади при МПС
 • Од 2015 год. до 2016 год. – Претседател на Основна организација на МПС „ОСОСК и ОКТИВ“
 • Од 2016 год. – Претседател на Советот на МПС „БЈБ“
 • Од 2018 год. – Помошник на генералниот секретар на МПС

  Претседатели на основни организации во Советот на МПС „БЈБ“

 • Основна организација на МПС „Биро за јавна безбедност“ – Златко Николоски
 • Основна организација на МПС „ОСОСК и ОКТИВ“ – Димитар Робески
 • Основна организација на МПС „СУЧР, СМПС, СКИ, Соработка со НАТО и Единица за компјутерски криминал“ –
  Марика Митрова