Помошници на генералниот секретар

Бојан Величковски – Помошник на генералниот секретар на МПС

Датум и место на раѓање: 08.11.1978 год. во Скопје

Место на живеење: Скопје

Завршено образование: Висока стручна подготовка;
Правен факултет „Јустинијан Први“ – Скопје

Работно место: Полициски советник во БЈБ

Од кога е член на МПС: 1997 год

  Синдикална кариера:

 • Од 2002 год. до 2006 год. – Претседател на Основна организација на МПС „Центар“
 • Од 2007 год. до 2014 год. – Претседател на Секција на млади при МПС
 • Од 2013 год. – Помошник на генералниот секретар на МПС

Киро Трајковски – Помошник на генералниот секретар на МПС и
Претседател на Советот на МПС „РЦ за ГР – Север“

Датум и место на раѓање: 14.07.1978 год. во Скопје

Место на живеење: Скопје

Завршено образование:Висока стручна подготовка;
Факултет за безбедност – Скопје

Работно место: Самостоен инспектор во РЦ за ГР „Север“

Од кога е член на МПС: 2008 год

  Синдикална кариера:

 • Од 2012 год. до 2013 год. – Член на Собрание на СМ при МПС
 • Од 2013 год. до 2015 год. – Претседател на СМ при МПС
 • Од 2015 год. – Претседател на Советот на МПС „РЦ за ГР – Север“
 • Од 2017 год. – Помошник на генералниот секретар на МПС

Борче Грујоски – Помошник на генералнот секретар на МПС и
Претседател на Советот на МПС „Скопје“

Датум и место на раѓање: 22.10.1979 год. во Скопје

Место на живеење: Скопје

Завршено образование: Висока стручна подготовка;
Факултет за безбедност – Скопје

Работно место: Главен инспектор во СВР – Скопје

Од кога е член на МПС: 1998 год

  Синдикална кариера:

 • Од 2010 год. до 2013 год. – Претседател на Основна организација на МПС „ПС за БПС“
 • Од 2013 год. до 2014 год. – Претседател на Основна организација на МПС „ЕБПС“
 • Од 2014 год. – Член на Претседателството на МПС од Советот на МПС „Скопје“
 • Од 2017 год. – Претседател на Советот на МПС „Скопје“

Сашо Мирчески – Помошник на генералниот секретар на МПС и
Претседател на Советот на МПС „Битола“

Датум и место на раѓање: 15.09.1974 год. во Битола

Место на живеење: Битола

Завршено образование: Висока стручна подготовка;
Факултет за безбедност – Скопје

Работно место: Главен инспектор во СВР – Битола

Од кога е член на МПС: 2004 год

  Синдикална кариера:

 • Од 2007 год. до 2012 год. – Член на Собранието на СМ при МПС
 • Од 2012 год. до 2014 год. – Претседател на Основна организација на МПС „Битола“
 • Од 2014 год. – Претседател на Советот на МПС „Битола“
 • Од 2017 год. – Помошник на генералниот секретар на МПС

Марјан Кицев – Помошник на генералниот секретар на МПС и
Претседател на Советот на МПС „Велес“

Датум и место на раѓање: 08.03.1975 год. во Кавадарци

Место на живеење: Кавадарци

Завршено образование: Доктор по кривично право и криминологија;
Правен факултет „Јустинијан Први“ – Скопје

Работно место: Инспектор во НК за КР „Кавадарци“

Од кога е член на МПС: 1993 год.

  Синдикална кариера:

 • Од 2005 год. до 2016 год. – Претседател на Основна организација на МПС „Кавадарци“
 • Од 2016 год. – Претседател на Советот на МПС „Велес“
 • Од 2018 год. – Помошник на генералниот секретар на МПС