Помошници на генералниот секретар

Владо Велков – Помошник на генералнот секретар на МПС

Датум и место на раѓање: Наскоро

Место на живеење: Наскоро

Завршено образование:Наскоро

Работно место: Насакоро

Од кога е член на МПС:Наскоро

  Синдикална кариера:

  Контакт

Борче Грујоски – Помошник на генералнот секретар на МПС и
Претседател на Советот на МПС „Скопје“

Датум и место на раѓање: 22.10.1979 год. во Скопје

Место на живеење: Скопје

Завршено образование: Висока стручна подготовка;
Факултет за безбедност – Скопје

Работно место: Главен инспектор во СВР – Скопје

Од кога е член на МПС: 1998 год

  Синдикална кариера:

 • Од 2010 год. до 2013 год. – Претседател на Основна организација на МПС „ПС за БПС“
 • Од 2013 год. до 2014 год. – Претседател на Основна организација на МПС „ЕБПС“
 • Од 2014 год. – Член на Претседателството на МПС од Советот на МПС „Скопје“
 • Од 2017 год. – Претседател на Советот на МПС „Скопје“
 • Од 2017 год. – Помошник на генералниот секретар на МПС

Зоран Кузманоски – Помошник на генералниот секретар на МПС
и Претседател на Советот на МПС „БЈБ“

Датум и место на раѓање: 20.07.1978 год. во Скопје

Место на живеење: Скопје

Завршено образование: Висока стручна подготовка;
Воена Академија „Михајло Апостолски“ – Скопје

Работно место: Главен инспектор во ОПЧИИ – ОСОСК

Од кога е член на МПС: 2005 год.

  Синдикална кариера:

 • Од 2007 год. до 2015 год. – Член на Собранието на Секцијата на млади при МПС
 • Од 2015 год. до 2016 год. – Претседател на Основна организација на МПС „ОСОСК и ОКТИВ“
 • Од 2016 год. – Претседател на Советот на МПС „БЈБ“
 • Од 2018 год. – Помошник на генералниот секретар на МПС

Горанчо Јовановски – Помошник на генералниот секретар на МПС
Претседател на советот на МПС „УБК“

Датум и место на раѓање: 02.02.1968 год. во Скопје

Место на живеење: Скопје

Завршено образование:Висока стручна подготовка;
Правен факултет „Јустинијан Први“ – Скопје

Работно место: Инспектор во МВР на РМ

Од кога е член на МПС: 1994 год

  Синдикална кариера:

 • Од 2010 год. до 2015 год. – Претседател на Основна организација
 • Од 2015 год. – Член на Претседателството на МПС
 • Од 2015 год. – Претседател на советот на МПС “УБК”
 • Од 2018 год. – Помошник на генералниот секретар на МПС

Горан Ристевски – Помошник на генералниот секретар на МПС и
Претседател на советот на МПС „АР“

Датум и место на раѓање: 08.05.1969 год. во Скопје

Место на живеење: Скопје

Завршено образование:Висока стручна подготовка;
„МИТ“ Универзитет – Скопје

Работно место: Вработен во АР

Од кога е член на МПС: 2014 год

  Синдикална кариера:

 • Од 2014 год. до 2015 год. – Претседател на Основна организација „АР“
 • Од 2015 год. – Член на Претседателството на МПС
 • Од 2017 год. – До 2018 год. Претседател на советот на МПС “АР”
 • Од 2018 год. – Помошник на генералниот секретар на МПС

Валентина В’чкова – Помошник на генералниот секретар на МПС
и Претседател на Советот на МПС „ЦПС“

Датум и место на раѓање: 12.08.1969 год. во Скопје

Место на живеење: Скопје

Завршено образование: Магистер по безбедност;
Филоѕофски факултет – Скопје – УКИМ

Работно место: Главен инспектор – СОДКПОПЗОВ

Од кога е член на МПС: 1992 год

  Синдикална кариера:

 • Од 2014 год. до 2017 год. – Член на Собрание на СЖ при МПС
 • Од 2017 год. – До 2018 год. Претседател на Советот на МПС „ЦПС“
 • Од 2018 год. – Помошник на генералниот секретар на МПС