Заменик генерален секретар

Вулнет Поцеста – Заменик генерален секретар на МПС

Датум и место на раѓање: 06.02.1963 год. во Дебар

Место на живеење: Дебар

Завршено образование: Висока стручна подготовка;
Електро – технички факултет – Скопје

Работно место: Инспектор во СВР – Охрид

Од кога е член на МПС: 1996 год

    Синдикална кариера:

  • Од 1997 год. до 1998 год. – Заменик претседател на Основна организација на ПС од ОН „Дебар“
  • Од 1998 год. до 2004 год. – Претседател на Основна организација „Дебар“
  • Од 2004 год. до 2006 год. – Назначен Член на Претседателство на МПС
  • Од 2006 год. до 2010 год. – Член на Претседателството на МПС како Член на Советот на ССМ
  • Од 2010 год. – Заменик генерален секретар на МПС