ИЗВРШЕНА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА ОД СОЛИДАРНИОТ ФОНД ЗА МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2016 ГОДИНА

ИЗВРШЕНА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА ОД СОЛИДАРНИОТ ФОНД ЗА МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2016 ГОДИНА

Почитувани!
Ве известуваме дека Комисијата за распределба на средства од фондот за солидарност изврши распределба за месец Септември 2016.
На долунаведените членови на МПС во табелите по основите 1, 2, 3 и 4 комисијата им ги има одобрено нивните барања и истите, најдоцна до петок 16.09.2016 год., треба да извршат проверка на своите трансакциски сметки бидејќи средствата до тој датум ќе им бидат префрлени.
Само на оние членови покрај чии податоци стои: „Изјава за повеќе од 1/3“, барањата иако им се одобрени, средства нема да им бидат префрлени, бидејќи треба да достават ваква
„Изјава за задршка на повеќе од 1/3 од плата“ до Македонскиот полициски синдикат или Секторот за финансиско работење на МВР на РМ, за да им бидат исплатени средствата.
Исто така членовите покрај чии податоци стои: „40 години и ……. месеци стаж“, барањата иако им се одобрени, средства нема да им бидат префрлени, бидејќи треба да достават доказ до Македонскиот полициски синдикат или Секторот за финансиско работење на МВР на РМ, дека го продолжиле работниот однос согласно важечките законски прописи, за да и на нив им бидат исплатени средствата.
Изјавата за задршка на повеќе од 1/3 од плата можете да ја најдете кај Вашите синдикални претставници или на веб страната на Македонскиот полициски синдикат – mps.mk во делот „Коминтенти“ и истата да ја доставите до МПС на факс бр. 02 32 22 917, на меил адресите: mps@mps.mk и а_antovski@mps.mk или до Секторот за финансиско работење на МВР на РМ.
Ист е начинот на доставување на доказот за продолжен работен однос за оние кои го продолжиле.
На членовите на МПС наведени во табелите 5 и 6 не им се одобрени средства поради причините наведени над самите табели.

Во продолжение еве ги списоците за доделени средства:

ПОМОШ ПО ОСНОВ НА БОЛЕДУВАЊЕ, БОЛНИЧКО ЛЕКУВАЊЕ, ТРАЈНО ТЕЛЕСНО ОШТЕТУВАЊЕ, ТРОШОЦИ ЗА НАБАВКА НА ЛЕКАРСТВА И ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА

Р.бр. Име и презиме Организациска единица
1. Слободанка Цветанова МВР – ОГР
2. Елизабета Стефановска МВР – ОГР
3. Зоран Мирјаноски МВР – ТК
4. Жарко Вељаноски МВР – ОМР
5. Миле Арсовски БЈБ – ДОЦ
6. Сашо Илиоски СВР „Охрид“ – ОКТ
7. Љупчо Синадиновски СВР „Битола“ – ПС од ОН „М. Брод“
8. Ванчо Проданов СВР „Струмица“ – ПС од ОН „Струмица“
9. Васил Тодоров СВР „Струмица“
10. Габриела Тодорова СВР „Струмица“ – ОУР
11. Александра Алексовска СВР „Струмица“ – ОКРА „Гевгелија“
12. Нове Дојчиновски СВР „Скопје“ – Потраги
13. Фемки Беќири СВР „Тетово“ – НК за КР „Гостивар“
14. Зоран Дукоски СВР „Тетово“ – ПО „Маврово“
15. Синиша Мирковиќ СВР „Скопје“ – ПС од ОН „Карпош“
16. Новица Крстевски РЦ за ГР „Север“ – ПС за ГП „Аеродром Скопје“
17. Раиф Халити РЦ за ГР „Север“ – ПС за ГН „Рогачево“
18. Тања Димовска ЦПС – ЕБР
19. Јане Михајловски ЦПС – ЕБР

ПАРИЧЕН НАДОМЕСТ ЗА ОДБРАНА НА МАГИСТАРСКИ ТРУД И ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЈА

Р.бр. Име и презиме Организациска единица
1. Марјан Тасовски СВР „Велес“ – НК за КР „Кавадарци“

ПОМОШ ПО ОСНОВ НА СМРТ НА ЧЛЕН НА МПС ИЛИ ЧЛЕН НА ПОТЕСНО СЕМЕЈСТВО (СОПРУЖНИК И ДЕЦА)

Р.бр. Име и презиме Организациска единица
1. Златко Димитриевски СВР „Тетово“ – БПС
2. Горан Станишевски СВР „Куманово“ – ПС од ОН „Куманово“

ДОДЕЛЕНИ ПОЗАЈМИЦИ ЗА МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2016 ГОДИНА

Р.бр. Име и презиме Организациска единица Потребни документи
1. Мирјана Давчева МВР – УБК
2. Игор Давчев МВР – УБК
3. Гоце Аризанковски МВР – УБК
4. Сашо Марковски МВР – УБК
5. Ана Костовска МВР – УБК
6. Весна Аранѓеловска МВР – СУПР
7. Биљана Ристиќ Крстева МВР – ОГР
8. Ива Николовска МВР – ОПР СПЧУР
9. Цена Трпеска МВР – ООЗР
10. Љупчо Ристовски МВР – ОИТ
11. Новица Тодоровски МВР – ОИТ
12. Ивица Јакимовски МВР – Возен парк
13. Васка Петкова Ристевска МВР – ОБК
14. Елена Костадиновска БЈБ – ОЗР УЧР
15. Емилија Данилова БЈБ – ОКТИВ
16. Ѓоко Трајкоски БЈБ – ОКТИВ
17. Горан Младеновски БЈБ – ОКТИВ
18. Мејди Алији БЈБ – ОСОСК
19. Замира Алији БЈБ – ОСОСК
20. Николче Најдовски ЦПС – ЕБР
21. Тони Стојоски ЦПС – ЕБР
22. Роберт Андоновски ЦПС – ЕБР
23. Слаѓан Цветановски ЦПС – ЕБР
24. Тони Јовановски ЦПС – ОЗОЛО
25. Дејан Трајковски ЦПС – ОЗОЛО
26. Љупчо Ангелов ЦПС – ОЗОЛО
27. Исмет Адеми ЦПС – ОЗОЛО
28. Јулијана Тумбова ЦПС – ОЗОЛО Изјава за задршка на плата повеќе од 1/3
29. Игор Мирчески ЦПС – ОЗОЛО
30. Радослав Арсиќ ЦПС – ЕСК
31. Марјан Петровски ЦПС – ЕСК
32. Мики Мирчевски ЦПС – ЕСК
33. Никола Димишковски МВР
34. Дејан Трајковски СВР „Куманово“
35. Весел Јашари СВР „Куманово“
36. Ацо Тасиќ СВР „Куманово“
37. Хамид Алитовиќ СВР „Куманово“
38. Орхан Асановски СВР „Куманово“ – ОКТ
39. Сашо Стојановски СВР „Куманово“
40. Весељ Весељи СВР „Куманово“ – Прекршоци
41. Стојан Стаменковиќ СВР „Куманово“
42. Горан Саздовски СВР „Куманово“
43. Драган Кипријановски СВР „Куманово“
44. Ивица Алексовски СВР „Куманово“
45. Елвир Салимов СВР „Куманово“ – НК за КР „Крива Паланка“
46. Драган Недељковски СВР „Куманово“ – ОНТДО
47. Зоран Цветановски СВР „Куманово“
48. Елизабета Тасевска СВР „Куманово“ – ОЗР
49. Фатон Јетиши СВР „Куманово“ – ОКП
50. Благица Кицева СВР „Велес“ – НК за КР „Кавадарци“
51. Гоце Трпчевски СВР „Охрид“ – ПС од ОН „Охрид“
52. Жарко Шикоски СВР „Охрид“ – ОУР
53. Боге Стефчески СВР „Охрид“ – ПС за БПС „Охрид“
54. Делче Георгиев СВР „Штип“
55. Трајанче Коцев СВР „Штип“
56. Зоран Зафиров СВР „Штип“ 40 години и 3 месеци стаж
57. Горан Колев СВР „Штип“ – ПС од ОН „Св. Николе“
58. Антонио Мицев СВР „Штип“ – ПС од ОН „Св. Николе“
59. Александар Стојановски СВР „Битола“ – ПС за БПС „Битола“
60. Златко Блажевски СВР „Битола“ – ПС од ОН „Битола“
61. Благојче Ристески СВР „Битола“ – ОУР
62. Валентина Блажеска СВР Битола – ПС од ОН „Прилеп“
63. Горан Трпкоски СВР „Скопје“
64. Гоце Клинчарски СВР „Скопје“
65. Менка Станивуковиќ СВР „Скопје“
66. Борче Бојковски СВР „Скопје“
67. Пеце Скаклески СВР „Скопје“
68. Игор Богојевски СВР „Скопје“
69. Гоце Николовски СВР „Скопје“ – ПС од ОН „Центар“
70. Перо Миленковски СВР „Скопје“ – ПС од ОН „Центар“
71. Мартин Коцев СВР „Скопје“ – ПС од ОН „Центар“
72. Рифат Шакири СВР „Скопје“ – ПС „Мирковци“
73. Звонко Зивосовски СВР „Скопје“ – ПС од ОН „Чаир“
74. Дени Кметовски СВР „Скопје“ – ПС од ОН „Чаир“
75. Бранка Јанкоска СВР „Тетово“ – ОУР „Гостивар“
76. Шпреса Ајети СВР „Тетово“ – ПС од ОН „Гостивар“
77. Игно Среткоски СВР „Тетово“ – ПС од ОН „Гостивар“
78. Бујар Ељези СВР „Тетово“ – ПС од ОН „Тетово“
79. Александар Симјаноски СВР „Тетово“ – ПС од ОН „Тетово“
80. Тања Ѓореска СВР „Струмица“ – ОКРА „Гевгелија“
81. Славе Крстев СВР „Струмица“
82. Магица Крстева СВР „Струмица“
83. Марјан Димчев СВР „Струмица“
84. Ристо Гугуљанов СВР „Струмица“ – ПС од ОН „Струмица“
85. Никола Стојанов СВР „Струмица“ – ПС од ОН „Струмица“
86. Даниела Мадевска СВР „Струмица“ – БПС
87. Ана Динева СВР „Велес“ – ПС од ОН „Кавадарци“
88. Душко Ќосев СВР „Струмица“ – ПС од ОН „Радовиш“
89. Стојан Атанасов СВР „Струмица“ – ПС од ОН „Радовиш“
90. Славко Угриновски РЦ за ГР „Југ“ – ПС за ГН „Меџитлија“
91. Мирче Георгиев РЦ за ГР „Исток“ – ПС за ГП „Н. Село“
92. Васе Пеливанов РЦ за ГР „Исток“ – ПС за ГП „Н. Село“ Изјава за задршка на плата повеќе од 1/3
93. Лилјана Настевска РЦ за ГР „Запад“ – ПС за ГН „Охридско езеро“
94. Горан Стратров РЦ за ГР „Север“ – ПС за ГН „Блаце“
95. Јакуп Реџепи РЦ за ГР „Север“ – ПС за ГН „Блаце“
96. Горан Ангеловски РЦ за ГР „Север“ – ПС за ГН „Сопот“
97. Горанчо Колевски СВР „Битола“ – ПС од ОН „Прилеп“
98. Златко Китаноски СВР „Битола“ – ПС од ОН „Прилеп“
99. Спаса Димоска СВР „Битола“ – ПС од ОН „Прилеп“
100. Дениција Илинска Пауновска СВР „Битола“ – ПС од ОН „Д. Хисар“
101. Билјана Митоска СВР „Охрид“ – ПС од ОН „Кичево“
102. Миланка Грковска СВР „Охрид“ – ПС од ОН „Кичево“
103. Свето Анѓелески СВР „Охрид“ – ПС од ОН „Кичево“
104. Игор Марковски СВР „Охрид“ – ПС од ОН „Кичево“

ОДБИЕНИ БАРАЊА ПО РАЗНИ ОСНОВИ

Р.бр. Име и презиме Организациска единица
1. Антонио Стојкоски СВР „Охрид“ – ПС од ОН „Кичево“
2. Васкре Јосифоска МВР – Одморалиште Охрид

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА ПО ОСНОВ НА БОЛЕДУВАЊЕ, БОЛНИЧКО ЛЕКУВАЊЕ, ТРАЈНО ТЕЛЕСНО ОШТЕТУВАЊЕ, ТРОШОЦИ ЗА ЛЕКАРСТВА И ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА И ОСТАНАТО

Р.бр. Име и презиме Организациска единица
1. Игор Петрески СВР „Охрид“ – Отсек за превенција

Напишете коментар

Вашата адреса за е-пошта нема да биде објавена. Задолжителните полиња се означени со *